About

ອີງຕາມຄວາມເປັນຈິງ ທີ່ພວກເຮົາໄດ້ ພັດພາກຈາກບ້ານເກີດ ເມືອງນອນ ເປັນອົພຍົບມາຢູ່ປະເທເທດເພີ່ນເມືອງທ່ານ ຍ້ອນລັດທິຄອມມູນິສ໌ທີເປັນລັດທິທີ່ໂຫດຮ້າຍທາລຸນທີ່ສຸດ,ປະຊາຊົນບໍມີສິດທິເສຣິພາບບ່ມີປະຊາທິປະໄຕ ມີແຕ່ພັກລັດ
ແລະ ລູກແຫລ່ງຕີນມືຂອງເຂົາ ເປັນຜູ້ກຳອຳນາດແຕ່ຝ່າຍດຽວ ໃຊ້ອຳອາດພະເດັດການ ສໍ້ລາດບັງຫລວງ ຂາຍຊາດ ຂາຍ
ແຜ່ນດິນ ຂາຍຊັບສິນ ຊັບພະຍາກອນຂອງຊາດ ສຳປະທານຂາຍປ່າໄມ້,ສ້າງເຂື່ອນ,ຂາຍຂີ້ດິນໃຫ້ຄົນຊາດອື່ນ ແລະ  ອະນຸ
ຍາດໃຫ້ເຂົາເຂົ້າໄປຂຸດຄົ້ນເອົາໂລຫະເງິນຄຳແລ້ວເອົາເງິນສ່ວນນັ້ນມາແບ່ງປັນກັນ ແລ້ວ ເອົາ ເງິນສ່ວນນັ້ນມາແບ່ງ ປັນ
ກັນໃນຫມູ່ພັກແລະລູກສະຫມູນ ຜູ້ກຳອຳອາດໃນລາວ,ໂດຍປ່ອຍໃຫ້ປະຊາຊົນລາວທັງປະເທດຕ້ອງລັບບາບກຳ ອືດຢາກ
ມາກຫີວບໍມີໂຮງຫມໍບໍມີໂຮງຮຽນ ເປີດໂຮງງານຢາບ້າ ເບື່ອເມົາໄວລຸ້ນຂາຍຢາບ້າ ຄ້າຂອງເມົາໄປຂາຍແຮງງານ ຂາຍຕົວ
ຢູ່ປະທດໄທເປັນ ລ້ານກວ່າຄົນ ໂດຍພັກລັດບໍສົນໃຈເລີຍ ແຖມເປີດກວ້າງ  ລັບເອົາວຽດນາມຈີນ  ເຂົ້າມາຢູ່ລາວເປັນຕັ້ງ
ສອງລ້ານກວ່າຄົນ,ລະບອບນີ້ (ຄົນມີເງິນບໍໄດ້ເຂົ້າຄຸກ ຄົນທຸກບໍໄດ້ເຂົ້າໂຮງຫມໍ).
.         ສະນັ້ນ ພວກເຮົາຈື່ງໄດ້ຕັ້ງກຸ່ມກ້ອນທ້ອນໂຮມກັນເຂົ້າມາເປັນຫນ່ວຍມາລອງລັບກັບແຜນການໄວ້ ໃນມື້ນື່ງຈະມີ
ຄວາມຫວັງຣ້ອຍເປີເຊັນແນ່ນອນ ຈະມີອົງການນື່ງຈະເຂົ້າຫນູນຫລັງ, ດັ່ງນັ້ນ ພວກເຮົາຈຶ່ງຮຽກຮ້ອງມາຍັງ ພໍ່ແມ່  ອ້າຍ
ນ້ອງລາວເຮົາທັງຫມົດທີ່ບໍມັກລັດທິຄອມູນິດພັກລັດແລະຜູ້ກຳອຳນາດເຖື່ອນໃນລາວ,ທີ່ອາໃສຢູ່ທຸກທົ່ວມູມໂລກ  ໂປຣດ
ກະຣຸນາ  ສະມັກຕັດສິນໃຈເຂົ້າໄປເປັນສາມະຊິກຖາວອນກັບພວກເຮົາໂດຍດ່ວນ  ບໍໄດ້ຈຳແນກຊົນຊັ້ນຊົນເຜົ່າ, ເຂົ້າມາ
ຮ່ວມແນວຄິດຈິດໃຈໃຫ້ເປັນອັນນື່ງດຽວກັນ  ມາເປັນຫລັກຫມັ້ນໄວ້ອົງການດັງກ່າວ, ເພື່ອໄປ ສະນັບສະນູນໃຫ້ມີ  ການ
ເລືອກຕັ້ງ ປ່ຽນແປງການປົກຄອງໃນລາວ ໃຫ້ປະຊາຊົນມີສິດເສຣິພາບອັນແທ້ຈິງ.

Categories: Post | Leave a comment

Create a free website or blog at WordPress.com. The Adventure Journal Theme.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.